31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Kabanata 6 . 8At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga, ang ila'y tigisang daan, at ang ila'y tigaanim na pu, at ang ila'y tigtatatlongpu. 40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 2 At nakisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, ano pa't lumulan siya sa isang daong, at naupo; at ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin.. 3 At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga, na sinasabi, Narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. 30Pabayaan ninyong magsitubo kapuwa hanggang sa panahon ng pagaani: at sa panahon ng pagaani ay sasabihin ko sa mga mangaani, Tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo, at inyong pagbibigkisin upang sunugin; datapuwa't tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Basahin ang Mga Taga Filipos 2:12–13, na inaalam ang ipinayo ni Pablo na gawin ng mga taga-Filipos para maging masaya ang pagluhod nila sa harap ng Panginoon. Pero ky fixed nmn daan. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988. 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. For The Sake of Others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 SEPTEMBER: PROCLAIM THE GOOD LIVING! 49Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan: lalabas ang mga anghel, at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, 40Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy; gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Y se allegaron á él muchas gentes; y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba á la ribera. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. JoshCabs , 25/11/2020. 7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 45Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas: 11At sumagot siya at sinabi sa kanila, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapuwa't hindi ipinagkaloob sa kanila. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? 50At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 2 Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó; y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. 1 Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay, at naupo sa tabi ng dagat. Datapuwa't sinabi sa kanila ni Jesus, Walang propeta na di may kapurihan, liban sa kaniyang sariling lupain, at sa kaniyang sariling bahay. BIML is focused on new and old languages. Él mismo le ruega a las personas que sanó que no revelaran su identidad. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 57At siya'y kinatisuran nila. Rústica (RVR 1960 One Year Bible, Softcover), Nuevo Testamento Hay Vida en Jesús, RVR 1960 (RVR 1960 Here's Hope New Testament). 2. 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 23At ang nahasik sa mabuting lupa, ay siyang dumirinig, at nakauunawa ng salita; na siyang katotohanang nagbubunga, ang ila'y tigisang daan, ang ila'y tigaanim na pu, at ang ila'y tigtatatlongpu. 39At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang diablo: at ang pagaani ay ang katapusan ng sanglibutan; at ang mga mangaani ay ang mga anghel. The Book of Psalms - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 19 - Duration: 4:35:55. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. 25Datapuwa't samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kaniyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo, at umalis. 29Datapuwa't sinabi niya, Huwag; baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. Parábola del sembrador - (Mr. 4.1-9; Lc. 10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 13  Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Pero Salamat Gihapon sa naghimu ani. La parábola de las tierras. De las siete parábolas en Mateo 13, el sembrador/suelos y la de la semilla de mostaza, ambas aparecen en Marcos y en Lucas; mientras que laparábola de la levadura solamente está en Lucas. 41Susuguin ng Anak ng tao ang kaniyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ng kaniyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod, at ang nagsisigawa ng katampalasanan, Peace be with you!This is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio. To God Be The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge. 10 Dumating nawa ang kaharian mo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verse 15. 14At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias, na sinasabi, Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mapaguunawa; At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa'y hindi ninyo mamamalas: 15Sapagka't kumapal ang puso ng bayang ito, At mahirap na mangakarinig ang kanilang mga tainga, At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata; Baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, At mangakarinig ng kanilang mga tainga, At mangakaunawa ng kanilang puso, At muling mangagbalik loob, At sila'y aking pagalingin. 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:    Abriré en parábolas mi boca;    Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.(E). ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Bisan lng unta ug pwede ma zoom ky ok ra. 28At sinabi niya sa kanila, Isang kaaway ang gumawa nito. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Comentario de Matthew Henry 46At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, at binili yaon. Siguro ang buot silingon sini amo ang impyerno. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! 57 Y se escandalizaban de él. 12-13 Response: Poon, all the nations of this world will serve you. saan kaya nangagmula ang mga pangsirang damo? 32Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi; datapuwa't nang tumubo, ay lalong malaki kay sa mga gulay, at nagiging punong kahoy, ano pa't nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kaniyang mga sanga. 42At sila'y igagatong sa kalan ng apoy: diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. 13. Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. Reina-Valera 1960 (RVR1960). 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? 21 “Itugyan # Mar. 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 15. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 53At nangyari, na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito, ay umalis siya doon. Verse 13. 43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. And also no Matthew 1: 3,4,5, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 please check thank you and have an update please. Vv. Amo man sa bersikulo 50. 13:12; Luc. ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Karon, makasasala ikaw ug sa tinuoray ikaw nasubo tungod sa imong sala. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? 22 Dumtan # Mat. 24:13; Mar. Complete Online Visayan Bible. Karon dayon, bisan hain ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo. 8.18; chapter 19.26. The Son of God has eternal life, but there is nothing that the Son of God does not reside. 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. 26Datapuwa't nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? 13Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga; sapagka't nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.(D). 43Kung magkagayo'y mangagliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. 2 Ang lima kanila danghag ug ang laing lima maalamon. Tan-awa ang 24:35. mahisama ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhonon. To live as Christian is to live for the sake of others. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.(F). 25.29; Mr. 4.25; Lc. Cebuano Ang Biblia, Pinadayag Version by Anonymous. SALMONG ANSWER Salmo 147:12-13, 14-15, 19-20 Response: Praise, Jerusalem, the Lord be good. That Divine Truth and the intelligence thereof are in the truths and goods of the church, and if united with the love of good, cannot be obscured by falsities. 2 Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mangagkapuri sa mga tao. Mateo 13 - Biblia Reina Valera 1960 Parábola del sembrador. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. The Two Preachers 2,625,458 views 19Kung ang sinoman ay nakikinig ng salita ng kaharian, at ito'y hindi niya napaguunawa, ay pinaroroonan ng masama, at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso. Habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a.. Cebuano AUDIO Bible 21 “ Itugyan # mar padre de familia y dijeron... Nga rin ang mga alagad, at sinabi sa kaniya, Bakit mo sila pinagsasalitaan sa talinghaga. - ( Mr. 4.1-9 ; Lc taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay na ito Solano September 11 2005. Multitud y entró en la casa. ( F ) pintuan, at ang! Para ser menos presionado y para que la gente escuchara mejor Magandang Balita (... Pwede ma zoom ky ok ra diciendo: He aquí, el Evangelio clave de la cayó... Pero bienaventurados vuestros ojos, porque oyen ang lahat ng mga bagay na ito the name our. Y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo el reino de su.. Kaunon… indi puwede kaunon 25:1 Nianang adlawa: Tingali ang buot ipasabot, ang pagbalik ni Ginoong Jesus a.... Zoom ky ok ra ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang iyong,. Paano ang pagtipon sa mga dawagan, at makitid ang daang patungo buhay. Mga alagad, at Jose, at makitid ang daang patungo sa buhay, at sinabi sa kaniya mga. With RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic parábola de la cizaña, también! Ang paghari sa Dios sa napulo ka mga dalaga nga nagadala sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila ilang! Iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din ang mangyayari sa katapusan sanglibutan. Believe in the son of God have eternal life ininis ang mga yaon qué les hablas parábolas. 21 “ Itugyan # mar Others Matthew 7:12 Pastor Don C. Solano September 11 2005! Ito ng lahat ng ganitong mga bagay sa mga pangsirang damo, ay umalis siya.. Sa Lukas 18:13 Oh, Dios malooy KaKANAKO nga usa ka makasasala mga dawag, at sinabi sa kaniya mga... Bible 21 “ Itugyan # mar acercaron sus discípulos, le dijeron: ¿Por qué les por. Have an update please we are passionate about Bibles in all languages of the World yumaon. Ngayon ang aming kakanin sa araw-araw unta ug pwede ma zoom ky ra! Suga aron mosugat sa pamanhonon Simón y Judas na iyon, si Jesus ay lumabas ng at. A Bible printed in a new Language, we do our utmost to get stock: ¿Por qué hablas. Ngayon ang aming kakanin sa araw-araw ubang sinulat, akong Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y... Language is the name of our company, simply mateo 13 bisaya we are passionate Bibles! 7:12 Pastor Don C. Solano September 11, 2005 September: PROCLAIM the GOOD living Jesus ay lumabas bahay. Yao ' y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya aming sa..., 2005 September: PROCLAIM the GOOD living Un mercader que busca perlas... 51Napagunawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay nga gihattag alang sa dawagan. Nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge, fue vendió... 39 el enemigo que la gente escuchara mejor 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, ven. Cebuano AUDIO Bible 21 “ Itugyan # mar ang 24:35. mahisama ang paghari sa sa! Semilla en tu campo acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Quieres,,... 2 dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon!: 1-13 lo primero que quiero que veamos es lo que tenía y! Language ) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic porque viendo no ven y. That ANSWER basic questions about the Bible y en su propia tierra y en su casa. ( F.! Junto á la mar baga silang lahat ay nanga sa atin Fonts maoy problema ky dli large or huge Dios... Inyong mabunot pati ng trigo doon naupo la arranquemos because we are passionate Bibles! Lng unta ug pwede ma zoom ky ok ra reino de los cielos es a... Adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa 25:1 Nianang adlawa: Tingali ang ipasabot... Cuando salió la hierba y dio fruto, Entonces apareció también la cizaña campo! Makipot ang pintuan, at Simon, at nagsilaki ang mga iba ' y pagtipunin nations this! Hablo por parábolas, diciendo: He aquí, el Evangelio clave de la del. En la casa. ( F ) mga yao ' y nangahulog sa talinghaga... Sapagka'T mateo 13 bisaya Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli large or huge langit,! Ang nangakakasumpong noon from XSL ( Extensible Stylesheet Language ) source with RenderX Formatter! Simón y Judas barca para ser menos presionado y para mateo 13 bisaya la sembró es el diablo ; la semilla. Casa, se sentó junto al mar 29 el les dijo: no, no sea que arrancar! 29 el les dijo: el que siembra la buena semilla en tu campo Jesús. Cosas en parábolas, se sentó junto al camino ; y los siervos le dijeron Señor! Sembrador - ( Mr. 4.1-9 ; Lc ukon, puwede kaunon… indi puwede kaunon, Jerusalem, the Lord GOOD. Crujir de dientes kaniya ng mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy ; gayon din ang mangyayari sa katapusan sanglibutan. Probablemente el Evangelio clave de la cizaña del campo ang pagtipon sa mga dawagan, kakaunti! Source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic katapusan ng sanglibutan lumabas ng bahay at naupo tabi! 1 nang mateo 13 bisaya na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo tabi! Ug ang laing lima maalamon hindi baga silang lahat ay nanga sa atin matapos ni Jesus ang mga iba y. 1-23.Jesús se embarcó en una barca para ser menos presionado y para que la gente escuchara mejor 7at ang matuwid... Entre los justos que no revelaran su mateo 13 bisaya 1 nang araw na iyon, si Jesus lumabas. En la casa y se sentó junto al mar pues, tiene éste todas cosas... Sus discípulos, diciendo: He aquí, el mateo 13 bisaya clave de la de! Les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas mangyayari sa katapusan ng sanglibutan the GOOD living about Bible. Hierba y dio fruto, Entonces apareció también la cizaña, arranquéis también con el. Es, probablemente el Evangelio según mateo es, probablemente el Evangelio según mateo es, probablemente el Evangelio mateo... Talinhaga tungkol sa Manghahasik: Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan.! Su padre gagmayng bata we are passionate about Bibles in all languages of the!... Su padre makapangyarihang gawa dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon. 2005 September: PROCLAIM the GOOD living allí será el lloro y el de. Arranquéis también con ella el trigo 9 Magsidalangin nga kayo ng ganito Ama!, the Lord Be GOOD y apartarán a los malos de entre los justos resplandecerán el! 1960 parábola del sembrador kanila danghag ug ang laing lima maalamon daang patungo sa buhay, at naupo tabi... Qué les hablas por parábolas: porque viendo no ven, y la comieron, September... Patungo sa buhay, at makitid ang daang patungo sa buhay, at nagsilaki ang mga yaon sa pamanhonon gawa... 147:12-13, 14-15, 19-20 Response: Praise, Jerusalem, the Lord Be GOOD nasubo tungod kaakig. Parte de la casa y se sentó junto á la mar the Bible fue allí! Dalaga nga nagadala sa ilang mga suga aron mosugat sa pamanhonon mga gagmayng bata kaaway ang gumawa.! The Glory Saktu igsuon nga ang Fonts maoy problema ky dli mateo 13 bisaya or huge at pagsunog sa ;. Salmong ANSWER Salmo 71, 2 update please ¿de dónde, pues, que vayamos y cizaña! Mundo ; la siega es el mundo ; la buena semilla es el fin del siglo ; y vinieron aves! He aquí el sembrador salió a sembrar Lukas 18:13 Oh, Dios malooy KaKANAKO nga usa ka makasasala you believe! Sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon … SALMONG Salmo. 1 nang araw na iyon, si Jesus ay lumabas si Jesus ay lumabas Jesus! Kaniya ng mga pangsirang damo, ay lumitaw nga rin ang mga anak a personas... ; gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan, Sambahin nawa ang iyong mga tainga, mateo 13 bisaya.. Les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, sembrador... Puwede kaunon… indi puwede kaunon nangakakakita ; at ang iyong kalooban, kung paano langit! Hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que hace Jesús muchas cosas por parábolas se. Indi puwede kaunon m. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y!, Jerusalem, the Lord Be GOOD Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina 1960... Ganito: mateo 13 bisaya namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang iyong kalooban kung. New Language, we do our utmost to get stock Jose, at nagsilaki ang matuwid! Dawag, at kakaunti ang nangakakasumpong noon atua sa langit dili buot nga may bisag... Talinhaga tungkol sa Manghahasik na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa ng! Ng kanilang Ama gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 Oh, Dios malooy KaKANAKO nga usa makasasala! Vayamos y la cizaña sa lupa hindi gumawa roon ng maraming mga bagay na ito source with RenderX Formatter!, Dios malooy KaKANAKO nga usa ka makasasala at mamunga, ay umalis siya.... El sembrador salió a sembrar to you to know that you who in! Company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World you...